Hotline

Hotline

0913929696
Điện thoại bàn

Điện thoại

(84-24) 38262018
Tạo hồ sơ tìm việc

Tạo hồ sơ tìm việc

Hỗ trợ tìm nhân sự

Hỗ trợ tìm nhân sự

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 7:29 GMT+7

Quy định sử dụng

1. Quy định chung

Hệ thống này chỉ được sử dụng với mục đích tạo môi trường kết nối và chia sẻ thông tin nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng yêu cầu nhân lực của các cơ sở đào tạo.

Thành viên tham gia hệ thống là các các cơ sở đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục; các cá nhân có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tìm việc làm ngành giáo dục và các đơn vị, cá nhân khác quan tâm đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhân lực ngành giáo dục.

- Hoạt động chính của các cá nhân trên hệ thống bao gồm: đăng ký tham gia thành viên của hệ thống; cung cấp thông tin cá nhân cho hệ thống về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nhu cầu tìm việc làm; khai thác các thông tin dữ liệu về điều kiện để tham gia ứng tuyển, tìm kiếm việc làm ngành giáo dục, thông tin về kế hoạch tuyển dụng của các đơn vị sử dụng nhân lực ngành giáo dục; thông tin về kế hoạch đào tạo của các cơ sở đào tạo để tìm lớp học; thông tin về cơ sở đào tạo, khóa đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, thời gian đào tạo,….

- Hoạt động chính của Cơ sở đào tạo, cung ứng nhân lực là: Cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nhân lực ngành giáo dục của đơn vị; khai thác thông tin về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nhu cầu nhân lực của các đơn vị, cá nhân.

- Hoạt động chính của Cơ sở sử dụng nhân lực là: Cung cấp thông tinvề nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị; khai thác thông tin về năng lực đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nhân lực của các cơ sở đào tạo; thông tin về nhu cầu tìm việc làm của các cá nhân.

- Các đơn vị, cá nhân khác tùy yêu cầu khai thác các thông tin về cung – cầu nhân lực ngành giáo dục.

Các hoạt động khác được coi là không phù hợp với mục đích của hệ thống và quy định về việc sử dụng hệ thống.

Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm với thông tin mình đưa lên hệ thống.

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin các thành viên đưa lên, tuy nhiên Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực có quyền can thiệp (sửa, xóa …) cũng như xử lý các nội dung không phù hợp với tiêu chí hoạt động và quy định của mình.

Thành viên tham gia hệ thống phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong bản Quy định về sử dụng hệ thống này và các quy định bổ sung trong các trường hợp cần thiết (nếu có).

2. Quy định về sử dụng tài khoản

- Tài khoản là tên thành viên hiển thị trong hệ thống, thuộc quyền sở hữu của thành viên.

- Ban Quản Trị (BQT) có quyền quản lí tài khoản, không cấp, khóa hoặc xóa vĩnh viễn các tài khoản vi phạm quy định.

3. Quy định về ngôn ngữ sử dụng trên hệ thống

- Ngôn ngữ chính thức sử dụng trên hệ thống là tiếng Việt phổ thông, có đầy đủ các dấu, đúng ngữ pháp.

- Có thể được sử dụng ngôn ngữ khác trong hồ sơ cá nhân.

- Khi cần dẫn chứng các ngôn ngữ khác, yêu cầu phải có bản biên dịch kèm theo, trừ trường hợp sử dụng các từ thuộc về chuyên môn hoặc được dùng phổ thông.

4. Quy định khai báo, đăng tin tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đăng tin tìm việc làm và tạo lập tiêu đề

- Nội dung đăng tin của thành viên tham gia hệ thống phải chịu chế độ kiểm duyệt của Ban quản trị.

- Không chấp nhận các tiêu đề có nội dung vô nghĩa, không phản ánh được nội dung của công việc. Ban quản trị có quyền thay đổi hoặc xóa các tiêu đề vi phạm mà không cần thông báo trước.

- Tiêu đề của công việc phải đúng ngữ pháp tiếng Việt và tuân thủ các quy định.

5. Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên

a. Quyền lợi

- Được miễn phí khi tham gia thành viên của hệ thống.

- Được đăng tin tìm kiếm việc làm trên hệ thống nếu không vi phạm nội quy hệ thống.

- Được kết nối, giới thiệu, tìm kiếm công việc phù hợp trong danh sách các Đơn vị tuyển dụng.

- Được sử dụng miễn phí tài nguyên trên hệ thống.

b. Nghĩa vụ và trách nhiệm

- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nội quy hệ thống.

- Tự chịu trách nhiệm với các thông tin của mình đưa lên hệ thống.

- Xây dựng, bảo vệ uy tín của hệ thống.

Hà Nội, ngày ….. tháng…. năm 2017

BAN QUẢN TRỊ

top